LEELA GRAND TAIWAN JUN - SEP 2019 - 5D4N
กำหนดวันเดินทาง : 5-9 , 19-23 JUN / 16-20 , 24-28 JUL / 8-12 , 21-25 AUG / 4-8 , 18-22 , 25-29 SEP 2019
เที่ยวเมืองเกาสง-ไทเป ณ ประเทศไต้หวัน นำท่านสนุกสนาน กับ E-DA WORLD สักการะพระ ณ วัดฝอกวงซานที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตระการตากับ Dome Of Light พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดจงไถฉานซื่อ ชมวิวตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  24 - 28 APR 2019  จองทัวร์นี้
 • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8 - 12 MAY 2019  จองทัวร์นี้
 • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  15 - 19 MAY 2019  จองทัวร์นี้
 • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  5 - 9 JUNE 2019  จองทัวร์นี้
 • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19 - 23 JUNE 2019  จองทัวร์นี้
 • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )