AUTUMN : LEELA TAIWAN EXCLUSIVE 2019 - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  TPETPE1810
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ต.ค.-พ.ย.
 • ระยะเวลา
  :  4D3N
กำหนดวันเดินทาง : 3-6 , 10-13 , 23-26 ต.ค. 2562
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่และวัดพระถังซัมจั๋ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นกระเช้าเมาคงกอนโดล่า ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาบนตึกไทเป 101 เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย่หลิวและหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและย่านซีเหมินติง มื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  3 - 6 OCT 2019  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 51,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  10 - 13 OCT 2019  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 51,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  23 - 26 OCT 2019  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 51,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )