ทัวร์พม่าพรีเมียม : LEELA MYANMAR IMPRESSIVE - 4D3N
ตัวอย่างโปรแกรม
ทัวร์พม่าพรีเมียม ทัวร์พม่า ปี2566 ท่องเที่ยวเมืองย่างกุ้ง-สิเรียม ชมมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กลางน้ำ เดินทางสู่เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ชมพระราชวังกัมโพชธานี สักการะเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง ชมพระธาตุอินทร์แขวน กราบไหว้พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระพุทธรูปหินอ่อน ช้อปปิ้งตลาดสก๊อตมาเก็ต บริการอาหารและที่พัก เดินทางโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10 - 13 ธันวาคม 2563  จองทัวร์นี้
 • 39,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 37,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 35,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • 33,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
 •  12 - 15 พฤศจิกายน  จองทัวร์นี้   เหลือ :10 ที่นั่ง
 • 39,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 37,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 35,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • 33,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
 •  30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563  จองทัวร์นี้   เหลือ :10 ที่นั่ง
 • 39,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 37,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 35,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • 33,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ