LEELA TAIWAN ALISHAN EXCLUSIVE 14 - 18 APR 2018 - 5D4N
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน สัมผัสธรรมชาติ และ ชมพระอาทิตย์ขึ้นสุดโรแมนติก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิว ลิ้มรสอาหารทะเลสดที่ Taipei fish market ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก็ต ทานสุกี้ขาปูอลาสก้า / ติ่มซำติ่นไท่ฟง แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


แพ็คเก็จนี้รวม

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

การยกเลิกและการขอเงินคืน

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เงื่อนไขอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

คำแนะนำในการเดินทาง

หมายเหตุ

 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14 - 18 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 65,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 63,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )