LEELA JAPAN FLORAL EXCLUSIVE 20 - 25 SEP 2018 - 6D4N
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ชมมนต์เสน่ห์แห่งดอกโคเคีย สีแดงสด เยือนหมู่บ้านโบราณเมืองซาวาระ และ หมู่บ้านเอโดะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าโทโชคุ และ วัดอาซากุสะ ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะเอาท์เลท และ ชินจูกุ พร้อมบริการอาหารระดับพรีเมี่ยมอย่าง เซตขาปูยักษ์ หมูย่างบนหินภูเขาไป ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  20 - 25 SEP 2018  จองทัวร์นี้
  • 87,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 81,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )