AUTUMN : LEELA PREMIUM BEIJING-TIANJIN 2019 - 5D4N
 • รหัสทัวร์
  :  PEKPEK1908
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ต.ค.-พ.ย.
 • ระยะเวลา
  :  5D4N
กำหนดการเดินทาง : 23-28 ต.ค. / 6-11 , 19-24 พ.ย. 2562
เที่ยวชมความสวยงามของเมืองเทียนสิน เมืองเล็กๆ เยือนถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ช้อปปิ้งที่ถนนหวังฟูจิ่ง ลิ้มรส เป็ดปักกิ่ง พักผ่อนระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  23-28 OCT 2019  จองทัวร์นี้
 • 63,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 59,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  6-11 NOV 2019  จองทัวร์นี้
 • 63,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 59,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19-24 NOV 2019  จองทัวร์นี้
 • 63,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 59,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )