LEELA PREMIUM BEIJING-TIANJIN 2019 - 5D4N
กำหนดการเดินทาง : 9-14 , 20-25 ส.ค.2562
เที่ยวชมความสวยงามของเมืองเทียนสิน เมืองเล็กๆ เยือนถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ช้อปปิ้งที่ถนนหวังฟูจิ่ง ลิ้มรส เป็ดปักกิ่ง พักผ่อนระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง