AUTUMN : LEELA BEST OF BEIJING 2019 - 5D4N
กำหนดการเดินทาง : 24-28 ต.ค. / 8-12 , 20-24 พ.ย. 2562
ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ตระการตากับกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ชมจตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ ชมสนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ ถนนหวังฟูจิ่ง และถนนสายวัฒนธรรมเฉียนเหมิน บริการอาหารท่านด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู พร้อมที่พัก เดินทางโดยสารการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  24-28 OCT 2019  จองทัวร์นี้
  • 63,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 59,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  8-12 NOV 2019  จองทัวร์นี้
  • 63,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 59,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  20-24 NOV 2019  จองทัวร์นี้
  • 63,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 59,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )