LEELA BEST OF BEIJING 2019 - 5D4N
กำหนดการเดินทาง : 9-13 , 23-27 ส.ค. 2562
ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ตระการตากับกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ชมจตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ ชมสนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ ถนนหวังฟูจิ่ง และถนนสายวัฒนธรรมเฉียนเหมิน บริการอาหารท่านด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู พร้อมที่พัก เดินทางโดยสารการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง