LEELA GRAND TAIWAN 2019 - 5D4N
กำหนดวันเดินทาง : 16-20 , 24-28 ก.ค. / 8-12 , 21-25 ส.ค.2562
เที่ยวเมืองเกาสง-ไทเป ณ ไต้หวัน นำท่านสนุกสนาน กับ E-DA WORLD สักการะพระ ณ วัดฝอกวงซานที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตระการตากับ Dome Of Light พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดจงไถฉานซื่อ ชมวิวตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง