LEELA GRAND TAIWAN 2019 - 5D4N
ตัวอย่างโปรแกรม : 2566
เที่ยวเมืองเกาสง-ไทเป ณ ไต้หวัน นำท่านสนุกสนาน กับ E-DA WORLD สักการะพระ ณ วัดฝอกวงซานที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตระการตากับ Dome Of Light พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดจงไถฉานซื่อ ชมวิวตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  21 - 25 AUG 2019  จองทัวร์นี้   เหลือ :25 ที่นั่ง
  • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 67,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  เงื่อนไขในการจอง
  • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
    2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
    3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ