LEELA EAST EUROPE 10 - 20 MAY 2019 - 11D8N
ท่องเที่ยวเยอรมัน-เชค-ออสเตรีย ชมปราสาทนอยชวานชไตน์ เหมืองเกลือโบราณ หมู่บ้านมรดกโลกฮัลล์สตัทท์ เมืองเชสกี้คลุมลอฟ เยือนกรุงปราก ชมปราสาทปราก สะพานชาร์ล เมืองคาโลวี่ วารี เมืองน้ำแร่แสนสวย เมืองนูเรมเบิร์ก เข้าสู่เมืองมิวนิค ชมรถ BMW WORLD ช้อปปิ้งแบรนด์เนมใจกลางเมืองมิวนิค พร้อมบริการอาหาร และที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  6 - 16 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 198,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 179,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  9 - 19 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 198,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 179,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  10 - 20 MAY 2019  จองทัวร์นี้
  • 198,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 188,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )