LEELA TAIWAN EXCLUSIVE JUN - OCT 2019 - 4D3N
กำหนดวันเดินทาง : 6-9 , 20-23 JUN / 16-19 , 25-28 JUL / 9-12 , 22-25 AUG / 5-8 , 19-22 , 26-29 SEP / 3-6 , 10-13 , 23-26 OCT 2019
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน นำท่านไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่และวัดพระถังซัมจั๋ง สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติของทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านขึ้นกระเช้าเมาคงกอนโดล่า ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาบนตึกไทเป 101 เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของอุทยานเย่หลิวและหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและย่านซีเหมินติง มื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  25 - 28 APR 2019  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  9 - 12 MAY 2019  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  16 - 19 MAY 2019  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  23 - 26 MAY 2019  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  6 - 9 JUNE 2019  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  20 - 23 JUNE 2019  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 50,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )