LEELA JAPAN CELEBRATE EXCLUSIVE 2018 - 9D8N
ตัวอย่างเส้นทาง : วันที่ 10-18 มีนาคม 2561
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
สักการะศาลเจ้าฮารุนะ แช่น้ำแร่คุสัตสึออนเซน ชมการแสดงยูโมมิ เล่นสกี ปราสาทมัตสึโมโต้ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า ปราสาทนาโกย่า เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ ปราสาทฮิโกเนะ กิออง วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ นั่งรถไฟชินคันเซนเข้าสู่โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง