LEELA PREMIUM BEIJING TIANJIN 12 - 16 APR 2019 - 5D4N
เที่ยวชมความสวยงานของเมืองเทียนสิน เมืองเล็กๆ ที่ห่างจากกรุงปักกิ่งประมาณ 120 กิโลเมตร เยือนถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ช้อปปิ้งที่ถนนหวังฝูจิง ลิ้มรส เป็ดปักกิ่ง ณ ร้านเศรษฐีชาวบ้าน พักผ่อนระดับพรีเมี่ยมที่ RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12 - 16 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 58,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )