LEELA GRAND TAIWAN 12-16 APR 2019 - 5D4N
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเส้นทาง เกาสง-ไทเป นั่งรถไฟความเร็วสูง ล่องเรือแม่น้ำอ้ายเหอ DOME OF LIGHT ชมความสวยงามสัตว์โลกใต้น้ำที่ Marine Biology & Aquarium เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นกิจกรรมและเดินช้อปปิ้งภายใน E-DA WORLD ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป101 เดินชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของอุทยานเย่หลิวและหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น พบกับมื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12 - 16 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 65,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )