LEELA TAIWAN EXCLUSIVE 11-14 APR 2019 - 4D3N
พรีเมี่ยมกับเส้นทางไต้หวัน พร้อมแช่ออนเซนที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อและวัดหลงซันซื่อ ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 และชมพิพิธภัณฑ์กู้กง สัมผัสความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและอุทยานแห่งชาติเย่หลิว พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  1 1 - 14 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 65,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )