LEELA GRAND OPEN JAPAN ALPS EXCLUSIVE 14 - 19 APR 2019 - 6D4N
กำหนดการเดินทาง : 14 - 19 APR 2019
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าฮารุนะและวัดเซนโคจิ ผ่อนคลายกับออนเซ็นเลื่องชื่อ KUSATSU ONSEN ชมปราสาทอูเอโดะ เทือกเขาทาเทยามะ ชมเมืองคานาซาว่า หมู่บ้านมรดกโลก " หมู่บ้านชิราคาวาโกะ " ชอปปิ้งย่านซาคาเอะและห้างอิออนมอลล์ พร้อมอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14 - 19 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 98,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 93,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )