LEELA THERE'S NOTHING LIKE AUSTRALIA (BNE-MEL) 9-15 APR 2019 - 7D5N
ออสเตรเลีย หนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในการสัมผัสประสบการณ์อันยอดเยี่ยม ธรรมชาติอันสวยงามและสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลากหลายเรื่องราวที่สอดคล้องไปกับบรรยากาศอันสวยงามของวัฒนธรรม อาคารบ้านเรือนและวิถีของชาว "ออสซี่" เรียงร้อยเรื่องราวด้วย มัคคุเทศก์จากทางลีลาวดี ฮอลิเดย์ อำนวยความสะดวกในทุกเดินทางอันมีค่า เพื่อช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวท่าน

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินท