จองโปรแกรมทัวร์

 • ชื่อโปรแกรม
  LEELA WONDERFUL TAIWAN - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  TPETPE23
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เอเชีย 2023
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 1-4 ม.ค.2567
 • 71,900 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 67,900 บาท/คน ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท