จองโปรแกรมทัวร์

 • ช่วงเวลาเดินทาง : 28-30 พฤศจิกายน, 12-14, 19-21, 26-28 ธันวาคม 64, 2-4, 9
 • 18,500 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 18,500 บาท/คน ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท